عناوین و افتخارات

کسب عنوان کارخانه نمونه ملی سال 1398

۱
کسب عنوان کارخانه نمونه ملی سال 1398 در بین کارخانجات خوراک آماده دام، طیور و آبزیان کشور

کسب عنوان کارخانه نمونه ملی سال 1398

۲
کسب عنوان کارخانه نمونه ملی سال 1398 در بین کارخانجات خوراک آماده دام، طیور و آبزیان کشور

کسب عنوان گروه کار و واحد نمونه سال 1397

۳
کسب عنوان گروه کار و واحد نمونه سال 1397 در سی امین جشنواره امتنان از کارگر استان خراسان جنوبی

کسب عنوان صادر کننده برگزیده سال 1397

۴
کسب عنوان صادرکننده برگزیده سال 1397 برای پنجمین سال متوالی

واحد نمونه استاندارد و تحقیقات صنعتی در سال 1393

۹۳۰۷۱۴۰۱ (۴۵۰ x 600)
کسب عنوان واحد نمونه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان جنوبی در سال 1393

واحد نمونه استاندارد و تحقیقات صنعتی در سال 1393

۹۳۰۷۱۴۰۴
کسب عنوان واحد نمونه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان جنوبی در سال 1393

صادر کننده برگزیده استان خراسان جنوبی در سال 1393

۱۳۹۳۰۹۰۹۰۲
کسب عنوان صادر کننده نمونه در استان خراسان جنوبی در سال 1393

صادر کننده برگزیده استان خراسان جنوبی در سال 1393

۱۳۹۳۰۹۰۹
کسب عنوان صادر کننده نمونه استان خراسان جنوبی در سال 1393

صادر کننده برگزیده استان خراسان جنوبی در سال 1394

۱۳۹۳۰۹۰۹۱
کسب عنوان صادر کننده برگزیده استان خراسان جنوبی در سال 1394

صادر کننده برگزیده استان خراسان جنوبی در سال 1394

۱۵۹
کسب عنوان صادر کننده برگزیده استان خراسان جنوبی در سال 1394