عناوین و افتخارات

واحد نمونه استاندارد و تحقیقات صنعتی در سال 1393

۹۳۰۷۱۴۰۴
کسب عنوان واحد نمونه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان جنوبی در سال 1393

واحد نمونه استاندارد و تحقیقات صنعتی در سال 1393

۹۳۰۷۱۴۰۱ (۴۵۰ x 600)
کسب عنوان واحد نمونه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان جنوبی در سال 1393

صادر کننده برگزیده استان خراسان جنوبی در سال 1393

۱۳۹۳۰۹۰۹۰۲
کسب عنوان صادر کننده نمونه در استان خراسان جنوبی در سال 1393

صادر کننده برگزیده استان خراسان جنوبی در سال 1393

۱۳۹۳۰۹۰۹
کسب عنوان صادر کننده نمونه استان خراسان جنوبی در سال 1393

صادر کننده برگزیده استان خراسان جنوبی در سال 1394

۱۳۹۳۰۹۰۹۱
کسب عنوان صادر کننده برگزیده استان خراسان جنوبی در سال 1394

صادر کننده برگزیده استان خراسان جنوبی در سال 1394

۱۵۹
کسب عنوان صادر کننده برگزیده استان خراسان جنوبی در سال 1394